Opis obszaru

Teren pięciu gmin partnerstwa Euro-Country leży w jednym, spójnym obrysie geograficznym, gminy partnerstwa obejmują południowo – wschodni rejon Opolszczyzny, od wschodu i południa granicząc z województwem śląskim i leżą na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. Są to gminy wiejskie o profilu rolniczym i rolniczo-przemysłowym, gdzie przeważa produkcja roślinna. Obszar całkowity terenu to 501 km2.

GMINY PARTNERSTWA EURO – COUNTRY

l.p. Gmina Powierzchnia w km² Liczba sołectw Wiodąca funkcja gminy
1. Polska Cerekiew 60 13 rolnicza
2. Cisek 71 14 rolnicza
3. Pawłowiczki 153 23 rolnicza
4. Reńska Wieś 98 15 rolnicza
5. Bierawa 119 12 rolniczo - przemysłowa

 

Obszar Euro-Country leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej w dorzeczu Odry. Północno-wschodnia i wschodnia część obszaru należy do mezoregionu Kotliny Raciborskiej, a pozostały obszar leży w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. Tak więc na ukształtowanie terenu gmin zasadniczy wpływ mają te dwie jednostki morfologiczne: obniżenie Kotliny Raciborskiej, o stosunkowo mało urozmaiconej rzeźbie terenu, z małymi spadkami terenu, gdzie wyraźną osią obniżenia jest dolina rzeki Odry. Drugi obszar to znacznie bardziej urozmaicona wysoczyzna plejstoceńska Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie rzeźba terenu przechodzi w nisko-pagórkowatą i pagórkowatą.

Obszaru partnerstwa gmin leży w opolskiej (nadodrzańskiej) krainie klimatycznej, którą charakteryzuje przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna i lato są stosunkowo wczesne, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywa śnieżną (liczba dni z pokrywą śnieżną należy tu do najniższych w Polsce). Lato trwa ponad 90 dni, a bezzimie powyżej 290 dni. Okres wegetacji zaczyna się zazwyczaj w końcu marca. Średnia temperatura roczna wynosi około 9 °C. Przeciętna ilość opadów atmosferycznych rocznie waha się w granicach 600 – 700 mm. Przeważają wiatry zachodnie i południowo – zachodnie.

Przez teren objęty LSR przebiegają trzy drogi krajowe, sześć dróg wojewódzkich, sieć komunikacyjną uzupełniają ponadto drogi powiatowe i gminne. W pobliżu obszaru przebiega autostrada A4. Układ komunikacyjny obszaru stwarza dogodne połączenie z najbliższymi ośrodkami miejskimi. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. W związku z zanikiem ruchu kolejowego, podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej są autobusy PKS, jednak komunikacja PKS w większości miejscowości nie funkcjonuje w czasie świąt, w soboty i w niedziele.

Jest to obszar o bardzo podobnych wyznacznikach i problemach społecznych. Według ostatniego spisu ludności statystyczny mieszkaniec na tym terenie posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe, osób z wyższym wykształceniem jest ok. 3%. Wykształceni, młodzi ludzie najczęściej opuszczają wieś i kontynuują swoją karierę w większych miastach lub za granicą. Emigracja zarobkowa to również problem łączący wszystkie gminy na terenie. Z drugiej strony coraz większa liczba osób zaczyna się angażować w prace organizacji pozarządowych, powstają stowarzyszenia odnowy wsi, których członkowie chcą z jednej strony realnej poprawy warunków życia, ale także ciekawej oferty kulturalnej, która zapewni rozrywkę i przyciągnie turystów, a co za tym idzie, poprawę gospodarki na terenie.

Powstają nowe przedsiębiorstwa, obecnie na terenie partnerstwa dominujące branże to: handel i usługi, budownictwo oraz transport. Dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorcy przenoszą swoje siedziby na tereny wiejskie ze względu na różnego typu ulgi, jakie są w stanie zapewnić im konkretne gminy.

Gminy posiadają spory potencjał i możliwości rozwoju turystyki szczególnie konnej, kajakowej i rowerowej oraz agroturystyki. Potrzebne jest wykreowanie wspólnego, kompleksowego produktu turystycznego, który będzie w stanie przyciągnąć nawet najbardziej wymagających turystów, nastawionych na różnorakie rozrywki. Duże możliwości dają elementy krajobrazu w powiązaniu z zabytkami, oraz wykorzystanie faktu organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa Polski, zawody międzynarodowe). Część oferty mogłaby być skierowana do turystów z Niemiec i Czech.

Istniejące walory turystyczne należy postrzegać jedynie jako szansę, która może przynieść wymierne skutki dla gospodarczego rozwoju gmin w takiej mierze, w jakiej poczynione zostaną inwestycje w szeroko pojętej infrastrukturze i jakie zajdą zmiany w zakresie przygotowania, nastawienia i jakości świadczonych usług przez osoby zatrudnione w turystyce oraz w branżach komplementarnych. Rozpatrując możliwości rozwojowe przemysłu turystycznego, należy przyjąć, że niezwykle ważną rolę ma do odegrania agroturystyka. Dziedzina ta rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Powodem jest nie tylko zapotrzebowanie na ten rodzaj wypoczynku, ale i fakt, że bezpośrednie inwestycje w tym kierunku nie obciążają budżetu gminnego. Przy rozpatrywaniu rynku turystycznego, należy mieć na uwadze, iż preferencje turystów przesuwają się zdecydowanie w kierunku wypoczynku aktywnego jakim jest turystyka rowerowa, kajakarstwo i jazda konna oraz dodatkowych atrakcji, którymi mogą być tradycje śląskie. Stąd też potrzeba wytyczenia, oprócz już istniejącego ścieżek rowerowych na terenach Euro – Country, bezpiecznych ścieżek rowerowych, szlaków kajakowych i konnych prowadzących przez miejscowości, w których znajdują się ciekawe zabytki, walory krajobrazowe, czy inne dobra kultury. Istnienie takich ścieżek i szlaków stwarza kolejne możliwość, a jednocześnie potrzebę organizowania wielu ciekawych imprez, które będą przyciągały turystów, publiczność, a co za tym idzie kwestia rozreklamowania tego typu imprez.

Bardzo mocne podkreślanie tożsamości regionalnej charakterystyczne dla tego regionu powinno sprzyjać docenianiu wartości kultury tradycyjnej. Wartości kultury wiejskiej, które łączą się z religijnością lub możliwością zarobkowania, mają szanse kontynuacji i żywotności w środowisku wsi. Do plusów terenu objętego LSR można jeszcze zaliczyć dogodne położenie komunikacyjne, jednakże komunikacja, bez posiadania własnego samochodu, jest utrudniona. Interesujące z punktu widzenia rozwoju turystyki mogłoby być wykorzystanie Odry (w miarę możliwości technicznych) dla celów rekreacyjnych, ale też komunikacyjnych.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok