Pilotażowy program Leader+ realizowany jest w Polsce w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Program ma na celu pobudzenie aktywności lokalnych środowisk wiejskich w celu zaangażowania w kreację oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

    Leader to podejście do rozwoju obszarów wiejskich, które:
  • Mobilizuje społeczności lokalne,
  • Integruje zasoby lokalne,
  • Jest otwarte na współpracę,
  • Wspiera niewielkie projekty,
  • Jest oparte o Lokalną Strategię Rozwoju.


Ważną cechą podejścia Leader jest to, że jest ono oddolne, tzn. nikt nie narzuca kierunku rozwoju obszaru poza jego mieszkańcami.

W realiach polskich Pilotażowy Program Leader+ był realizowany w dwóch schematach. Pierwszy miał na celu utworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD), których jest obecnie 13 na Opolszczyźnie; analizę obszarów wiejskich pod kątem możliwości rozwojowych i stworzenie na jej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach I schematu prowadzono działania informacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne mające na celu przygotowanie członków LGD, jak również mieszkańców terenów wiejskich do opracowywania koncepcji rozwojowej obszarów wiejskich.

Obecnie trwa realizacja II schematu w ramach którego członkowie LGD wykorzystując wiedzę zdobytą w I schemacie realizują wcześniej opracowaną Strategię.

Praktyka wdrażania programu Leader+ w starych krajach Unii Europejskiej pokazuje że realizacja lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich prowadzi w dłuższym okresie czasu do polepszenia się sytuacji rozwojowej obszarów wiejskich, szczególnie w regionach odznaczających się zapóźnieniem rozwojowym, gdzie lokalna społeczność wykazuje się zaangażowaniem w kreowanie rozwoju lokalnego.