Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie/konsultacja celów i lokalnych kryteriów wyboru do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) z siedzibą 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie Lokalnego przewodnika kulinarnego Euro-Country na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”, w ramach umowy nr 00007-6936-UM0830003/20 na realizację operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

II. Zakres zapytania:

Projekt, skład, wydruk oraz dostarczenie Lokalnego przewodnika kulinarnego Euro-Country.

III. Specyfikacja:

Specyfikacja: format B5 (162x235), nakład 1000 szt., kolorowe zdjęcia potraw w tekście, papier kredowy min 150 g, 118 stron + 4 str. (122 str.), okładka: kreda bł. 300-350 g, uszlachetnienie okładki -  folia błysk jednostronnie, projekt graficzny, skład, łączenie na grzbiecie- spirala. Zdjęcia, materiał tekstowy po stronie zamawiającego. Koszt transportu wliczony do ceny.

Przewodnik kulinarny musi posiadać logotypy zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2014-2020.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2022 r.

V. Informacje na temat przygotowania oferty.

1. Oferta powinna zawierać specyfikację dot. zapytania.

2. Oferta powinna zawierać cenę brutto i vat.

VI. Termin i sposób składania oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.08.2022 roku, do godz. 15:00, w jednej z wybranych form:

1. W zaklejonej kopercie w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem: wykonanie Lokalnego przewodnika kulinarnego Euro-Country na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”

2. Przesyłką listowną na adres Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem: wykonanie Lokalnego przewodnika kulinarnego Euro-Country na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”

3. Elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Kontakt z zamawiającym

Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Aleksandra Czochara tel. 77 887 30 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena za wykonanie całości zamówienia.

IX. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria.

X. Administrator.

1. W przypadku złożenia oferty administratorem danych osobowych zawartych w ofercie będzie Stowarzyszenie „Euro-Country”, adres: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Adres do korespondencji: ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 77/887-30-27 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania: Podstawą przetwarzania danych osobowych oferenta zawartych w ofercie będzie zgoda oferenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po ewentualnym zawarciu umowy – konieczność jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale bez jej złożenia nie rozpatrzymy Twojej oferty na realizację zamówienia. Do momentu zawarcia umowy zgodę na przetwarzanie swoich danych możesz wycofać, przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do tego momentu będzie uznawane za godne z prawem.

3. Kategoria odbiorców. Dane osobowe oferenta mogą zostać przekazane do podmiotów, które współpracują z administratorem – np. prawnika lub księgowej Stowarzyszenie „Euro-Country”. Starannie weryfikujemy, czy te podmioty posiadają stosowne zabezpieczenia, by dane osobowe oferenta były bezpieczne.

4. Okres przechowywania danych Planujemy przechowywać dane osobowe oferenta do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy dotyczącej realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie. Jednocześnie, nawet jeżeli okres przedawnienia roszczeń upłynąłby wcześniej, dane osobowe nie zostaną usunięte do końca 2023 roku (ze względu na przepisy dotyczące dofinansowania unijnego, z którego Stowarzyszenie „Euro-Country” finansuje koszt realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem).

5. Uprawnienia oferenta Oferent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo te kwestie regulują przepisy RODO.

Oferent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy dane osobowe, może również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 Utworzono: 01.08.2022 r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup infokiosku na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”, w ramach umowy nr 00007-6936-UM0830003/20 na realizację operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country” na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zatrudnienie koordynatora Projektu współpracy na umowę o pracę na ½ etatu od 01.07.2021 r. do 31.01.2022 r. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zatrudnienie koordynatora projektu odpowiedzialnego za koordynowanie w wymiarze merytorycznym i finansowym oraz nadzorowanie procesu realizacji projektu w części Stowarzyszenia
„Euro-Country”.

ROZEZNANIE CENOWE - ULOTKA

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Stowarzyszenie „Euro-Country” w miesiącu sierpniu 2018r. dokonało rozeznania cenowego dotyczącego Przedmiotu zamówienia: Zakup kompletu sprzętu do siatkówki plażowej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowił:

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wizualizacji graficznej figur drewnianych które mają zostać ustawione jako infrastruktura turystyczna na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie wizualizacji graficznej, w tym rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów mają zostać wykonane figury, a także sposób ich montażu na terenie miejscowości Cisek, na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

 Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu graficznego wiaty na Ścieżce edukacyjno-przyrodniczej oraz przygotowanie projektu zagospodarowania małej infrastruktury edukacyjno-informacyjnej (6 szt.) na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu graficznego, w tym szczegółowych rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów ma zostać wykonana wiata, a także sposób montażu wiaty na terenie miejscowości Przewóz, gm. Cisek.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) w ramach rozeznania rynku na potrzeby przygotowania Projektu Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablic edukacyjnych dotyczących tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” 

Zarząd Stowarzyszenia "Euro-Country" unieważnia postępowaie ofertowe z dn.20.06.2018r. dotyczące Projektu i wykonania tablic edukacyjnych dot. tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu współpracy pn. "Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych".

Postępowanie ofertowe zostaje unieważnione ze wzgledu na nieprecyzyjnie przygotowaną specyfikację przedmiotu zamówienia.

W najblizszym czasie zostanie dokonane rozeznanie rynku w przedmiotowej sprawie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 28.06.2018

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na terenie miejscowości Przewóz w ilości 2 szt.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów:

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż altany - wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie altany – wiaty drewnianej dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup stacji naprawy rowerów na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Tablic edukacyjnych i Gier edukacyjnych na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zakup Tablic – gier edukacyjnych w ilości 4 szt.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż drewnianego stelaża w ilości 2 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianej wiaty dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

Przeprowadzenie warsztatów pn. Jak założyć wioskę tematyczną na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zaplanowanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami (5-10 osób z 5 miejscowości) we wsiach na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na komputer laptop do pracy biurowej

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na wynajem kserokopiarki, drukarki czarno-białej – minimum 4 000 stron, skaner kolorowy, karta sieciowa, duplex, podajnik dwustronny.

Zapytanie ofertowe- roll-up exclusive promocyjny Stowarzyszenie "Euro-Country".