Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup infokiosku na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”, w ramach umowy nr 00007-6936-UM0830003/20 na realizację operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

II. Zakres zapytania:

Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie infokiosku w siedzibie zamawiającego.

III. Specyfikacja:

Obudowa kiosku - wersja stojąca, obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej, wyposażona w 2 zamki patentowe, drzwi na zawiasie umożliwiające dostęp do wnętrza kiosku otwierane do przodu.

Obudowa – poszycie zewnętrzne wykonane ze stali lakierowanej

Korpus – miejsce na logo

Łączenie podstawy z korpusem – stojak stalowy, zabezpieczający urządzenie przez wywróceniem

Wymiary kiosku: ok. 2000 mm x 850mm x 150mm (wys. x szer. X gł./bez podstawy/) podstawa ok 500mm X900mm

Wyposażenie dodatkowe kiosku: wewnętrzne ocieplenie , system grzewczo-chłodzący. Kiosk przygotowany do pracy pod zadaszeniem.

Monitor - LCD 49” rozdzielczość 4K, jasność 350cd/m2, kontrast 4000:1, kąty widzenia 178 st.

Ekran dotykowy - wysokiej jakości ekran dotykowy w technologii PCT 10p dotyku szklany odporny na zadrapania, porysowania, twardość minimum 7H w skali Mohsa. Grubość ekranu minimum 3mm, rozdzielczość ekranu dotykowego 4096x4096, połączony z komputerem poprzez port USB. Ekran dotykowy odpowiednio uszczelniony od strony użytkownika.

Jednostka PC – o parametrach nie gorszych niż: Intel I3, 8 GB DD RAM, SSD 240 GB, karta sieciowa Ethernet zintegrowana z płytą główną, karta grafiki zintegrowana z płytą główną, 4 porty USB, głośniki; Kiosk przystosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa

System operacyjny Windows 10 IoT

Oprogramowanie zabezpieczające kiosk przed publicznym dostępem do Internetu oraz zawartości dysku. Powinno zawierać: Blokada OS i przeglądarki, Filtr treści i adresów internetowych, Funkcja Auto start, zaplanowane działania typu zamknięcie i restart, Zarządzanie dostępem do plików i folderów, Tryb pełnoekranowy, Responsywność, Zdalne zarządzanie, Konfigurowalny interfejs użytkownika, Funkcja wylogowania, Szablony strony startowej, Obsługa określonych programów, Drukowanie, Podział ekranu, Resetowanie sesji po bezczynności, Blokowanie okien dialogowych, Pliki dziennika, Obsługa wielu języków

Pobieranie i menedżer plików, Wsparcie klawiatury ekranowej

IV. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2022 r.


V. Informacje na temat przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Oferent powinien załączyć dokładną specyfikację produktu wraz z podaniem gwarancji.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto i vat.

VI. Termin i sposób składania oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.10.2021 roku, do godz. 15:00, w jednej z wybranych form:

1. W zaklejonej kopercie w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem: Zakup infokiosku na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”

2. Przesyłką listowną na adres Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem: Zakup infokiosku na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”

3. Elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości: Zakup infokiosku na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”

 VII. Kontakt z zamawiającym

Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Aleksandra Szlagowska-Papuzińska, Aleksandra Czochara tel. 77 887 30 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena za wykonanie całości zamówienia.

IX. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria.

X. Administrator.

1. W przypadku złożenia oferty administratorem danych osobowych zawartych w ofercie będzie Stowarzyszenie „Euro-Country”, adres: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Adres do korespondencji: ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 77/887-30-27 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania: Podstawą przetwarzania danych osobowych oferenta zawartych w ofercie będzie zgoda oferenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po ewentualnym zawarciu umowy – konieczność jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale bez jej złożenia nie rozpatrzymy Twojej oferty na realizację zamówienia. Do momentu zawarcia umowy zgodę na przetwarzanie swoich danych możesz wycofać, przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do tego momentu będzie uznawane za godne z prawem.

3. Kategoria odbiorców. Dane osobowe oferenta mogą zostać przekazane do podmiotów, które współpracują z administratorem – np. prawnika lub księgowej Stowarzyszenie „Euro-Country”. Starannie weryfikujemy, czy te podmioty posiadają stosowne zabezpieczenia, by dane osobowe oferenta były bezpieczne.

4. Okres przechowywania danych Planujemy przechowywać dane osobowe oferenta do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy dotyczącej realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie. Jednocześnie, nawet jeżeli okres przedawnienia roszczeń upłynąłby wcześniej, dane osobowe nie zostaną usunięte do końca 2023 roku (ze względu na przepisy dotyczące dofinansowania unijnego, z którego Stowarzyszenie „Euro-Country” finansuje koszt realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem).

5. Uprawnienia oferenta Oferent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo te kwestie regulują przepisy RODO.

Oferent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy dane osobowe, może również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 Utworzono: 11.10.2021 r.                                                                                                                        

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country” na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”.

II. Cel zapytania:

Celem zapytania jest wybór firmy do opracowania projektu (dokumentacji) wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country” tj.: Bierawa i Cisek, według wstępnego przebiegu tras zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i weryfikacji w terenie ok. 89 km szlaków.

III. Zakres zapytania:

Dokumentacja projektowa tras rowerowych powinna obejmować:

1. Mapę wraz z opisem, zawierającą docelowy przebieg tras, wraz z długością, rodzajem i jakością trasy (stan i rodzaj nawierzchni), profilem przewyższeń oraz z punktami węzłowymi z innymi, istniejącymi już trasami.

2. Projekt jednolitego oznakowania trasy zawierający liczbę i rodzaje zastosowanych oznakowań i ich lokalizację, według przebiegu ustalonego ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” po weryfikacji terenowej określonej w punkcie III.1

3. Wykaz ciekawostek krajoznawczych i obiektów zagospodarowania turystycznego w pobliżu trasy.

4. Projekt organizacji ruchu drogowego ze wzorami i zestawieniami znaków tras rowerowych, z zestawieniami drogowskazów, tablic informacyjnych oraz szkicami lokalizacyjnymi całości oznakowania.

5. Wytyczne do wykonania tablic informacyjnych z mapą turystyczną gmin Bierawa oraz Cisek.

6. Uzgodnienia przebiegu tras rowerowych z Lasami Państwowymi, uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu i Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

8. Kosztorys inwestorski z przedmiarem.

9. Wersję elektroniczną dokumentacji.

10. Wersję papierową dokumentacji w ilości 4 kompletów (2 komplety dla EC zawierające obie gminy oraz po 1 komplecie dla gminy Bierawa i Cisek zawierające dokumentację dla danej gminy).

11. Wykonawca wskaże miejsca umieszczenia oznakowań dla całego szlaku z podziałem na rodzaj oznakowań (znaki malowane, znaki umieszczane pod istniejącymi znakami, znaki ze słupkami.

12. Wykaz nieruchomości wraz z właścicielami, na których planowane są/będą oznakowania trasy według punktu III.1, a co do których wymagane będzie uzyskanie stosownych pozwoleń.

IV. Termin wykonania zamówienia: 31.10.20211 r.

V. Informacje natemat przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Oferent powinien wypełnić zał. nr 3 o posiadanym doświadczeniu i zrealizowanych opracowań projektów wytyczania tras rowerowych oraz usług znakowania szlaków turystycznych.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto i vat.

VI. Termin i sposób składania oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.07.2021 roku, do godz. 15:00, w jednej z wybranych form:

1. W zaklejonej kopercie w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem „Opracowanie projektu wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country”.

2. Przesyłką listowną na adres Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem „Opracowanie projektu wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country”.

3. Elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości: „Opracowanie projektu wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country”.

 VII. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Aleksandra Szlagowska, tel. 77 887 30 27,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium

1. cena za wykonanie całości zamówienia: 50 %

2. doświadczenie: 50 % (na podstawie zał. nr 3 do oferty)

 IX. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria.

X. Administrator.

1. W przypadku złożenia oferty administratorem danych osobowych zawartych w ofercie będzie Stowarzyszenie „Euro-Country”, adres: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Adres do korespondencji: ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 77/887-30-27 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania:Podstawą przetwarzania danych osobowych oferenta zawartych w ofercie będzie zgoda oferenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po ewentualnym zawarciu umowy – konieczność jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale bez jej złożenia nie rozpatrzymy Twojej oferty na realizację zamówienia. Do momentu zawarcia umowy zgodę na przetwarzanie swoich danych możesz wycofać, przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do tego momentu będzie uznawane za godne z prawem.

3. Kategoria odbiorców. Dane osobowe oferenta mogą zostać przekazane do podmiotów, które współpracują z administratorem – np. prawnika lub księgowej Stowarzyszenie „Euro-Country”. Starannie weryfikujemy, czy te podmioty posiadają stosowne zabezpieczenia, by dane osobowe oferenta były bezpieczne.

4. Okres przechowywania danych Planujemy przechowywać dane osobowe oferenta do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy dotyczącej realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie. Jednocześnie, nawet jeżeli okres przedawnienia roszczeń upłynąłby wcześniej, dane osobowe nie zostaną usunięte do końca 2023 roku (ze względu na przepisy dotyczące dofinansowania unijnego, z którego Stowarzyszenie „Euro-Country” finansuje koszt realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem).

5. Uprawnienia oferenta Oferent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo te kwestie regulują przepisy RODO.

Oferent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy dane osobowe, może również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

Utworzono: 02.07.2021 r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zatrudnienie koordynatora Projektu współpracy na umowę o pracę na ½ etatu od 01.07.2021 r. do 31.01.2022 r. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zatrudnienie koordynatora projektu odpowiedzialnego za koordynowanie w wymiarze merytorycznym i finansowym oraz nadzorowanie procesu realizacji projektu w części Stowarzyszenia
„Euro-Country”.

II. Zakres zapytania:                                                                            

Obowiązki koordynatora projektu:
- nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy w części dot. Stowarzyszenia „Euro-Country”
- przeprowadzenie zapytań ofertowychw części dot. Stowarzyszenia „Euro-Country”

- monitorowanie projektu współpracy w części dot. Stowarzyszenia „Euro-Country”

- stałą współpracę z Partnerami projektu współpracy

- inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych projektu współpracyw części dot. Stowarzyszenia „Euro-Country”

- przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu współpracyw części dot. Stowarzyszenia „Euro-Country”

- przygotowanie wniosku o płatnośćw części dot. Stowarzyszenia „Euro-Country”

III. Informacje na temat przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z podaniem w nim doświadczenia w realizacji podobnych zadań

2. Oferta powinna zawierać kwotę brutto za przeprowadzenie powyżej wymienionych czynności w wymiarze ½ etatu w miesiącu, tj. min. 20 h w tygodniu

IV. Termin i sposób składania oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2021 roku, do godz. 15:00, w jednej z wybranych form:

1.         W zaklejonej kopercie w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem „Zatrudnienie koordynatora Projektu współpracy na umowę o pracę na ½ etatu od 01.07.2021 r. do 31.01.2022 r.”

2.         Przesyłką listowną na adres Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem „Zatrudnienie koordynatora Projektu współpracy na umowę o pracę na ½ etatu od 01.07.2021 r. do 31.01.2022 r.

3.         Elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości: Zatrudnienie koordynatora Projektu współpracy na umowę o pracę na ½ etatu od 01.07.2021 r. do 31.01.2022 r.

V. Kontakt z zamawiającym

Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Szlagowska Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Kryteria wyboru oferty

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %
 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

VII. Administrator

1.         W przypadku złożenia oferty administratorem danych osobowych zawartych w ofercie będzie Stowarzyszenie „Euro-Country”, adres: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Adres do korespondencji: ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 77/887-30-27 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.         Podstawa prawna i cel przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych oferenta zawartych w ofercie będzie zgoda oferenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po ewentualnym zawarciu umowy – konieczność jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale bez jej złożenia nie rozpatrzymy Twojej oferty na realizację zamówienia. Do momentu zawarcia umowy zgodę na przetwarzanie swoich danych możesz wycofać, przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do tego momentu będzie uznawane za godne z prawem.

3.         Kategoria odbiorców.

Dane osobowe oferenta mogą zostać przekazane do podmiotów, które współpracują z administratorem – np. prawnika lub księgowej Stowarzyszenie „Euro-Country”. Starannie weryfikujemy, czy te podmioty posiadają stosowne zabezpieczenia, by dane osobowe oferenta były bezpieczne.

4.         Okres przechowywania danych

Planujemy przechowywać dane osobowe oferenta do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy dotyczącej realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie. Jednocześnie, nawet jeżeli okres przedawnienia roszczeń upłynąłby wcześniej, dane osobowe nie zostaną usunięte do końca 2023 roku (ze względu na przepisy dotyczące dofinansowania unijnego, z którego Stowarzyszenie „Euro-Country” finansuje koszt realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem).

5.         Uprawnienia oferenta

Oferent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo te kwestie regulują przepisy RODO.

Oferent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy dane osobowe, może również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

Utworzono: 14.06.2021 r.

 

 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE - ULOTKA

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu graficznego, skład i druk ulotki promującej Edukację regionalną przedsiębiorczych wsi na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu graficznego, skład i druk ulotki.

Szczegóły zapytania w załączniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 11.10.2018r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” w miesiącu sierpniu 2018r. dokonało rozeznania cenowego dotyczącego Przedmiotu zamówienia: Zakup kompletu sprzętu do siatkówki plażowej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowił:

 • Linie wyznaczająca pole gry – uniwersalne – 1 szt.
 • Słupki do siatkówki stalowe, cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne – 1 kpl.
 • Tuleja montażowa słupka stalowego (dł. 1 m) – 2 szt.
 • Siatka do siatkówki plażowej – 1szt.
 • Antenki do siatki - 2szt.
 • Osłona standardowa słupka – 2 szt.
 • Transport

W odpowiedzi na przesłane drogą emailową zapytania wpłynęły trzy oferty.

Rozeznanie ofert na sprzęt sportowy do siatkówki plażowej:

1.            P.U.H "SPORT PLUS" Szymon Niepsuj, ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice, zaproponował cenę za całość zamówienia łącznie z transportem w kwocie: 2 898,56 zł. brutto

2.            Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT S.A. 43-300 Bielsko-Bała zaproponowała cenę za całość zamówienia łącznie z transportem w kwocie: 3 410,22 zł. brutto

3.            Firma Handlowa STEMPEL ul. Wrocławska 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zaproponowała cenę za całość zamówienia z transportem gratis w kwocie: 3 284,10 zł. brutto

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym najkorzystniejszą cenę za całość zamówienia zaoferowała firma P.U.H "SPORT PLUS" w kwocie 2 898,56 zł. brutto.

Rozeznanie cenowe przeprowadzili pracownicy biura Stowarzyszenia „Euro-Country”

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. 

Szczegóły w załaczniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 10.07.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wizualizacji graficznej figur drewnianych które mają zostać ustawione jako infrastruktura turystyczna na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie wizualizacji graficznej, w tym rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów mają zostać wykonane figury, a także sposób ich montażu na terenie miejscowości Cisek, na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

Szczegóły zapytania w załączniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 10.07.2018

 

 Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu graficznego wiaty na Ścieżce edukacyjno-przyrodniczej oraz przygotowanie projektu zagospodarowania małej infrastruktury edukacyjno-informacyjnej (6 szt.) na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu graficznego, w tym szczegółowych rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów ma zostać wykonana wiata, a także sposób montażu wiaty na terenie miejscowości Przewóz, gm. Cisek.

Szczegóły zapytania w załaczniku.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 10.07.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) w ramach rozeznania rynku na potrzeby przygotowania Projektu Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablic edukacyjnych dotyczących tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  szczegóły w załaczniku.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 28.06.2018

Zarząd Stowarzyszenia "Euro-Country" unieważnia postępowaie ofertowe z dn.20.06.2018r. dotyczące Projektu i wykonania tablic edukacyjnych dot. tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu współpracy pn. "Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych".

Postępowanie ofertowe zostaje unieważnione ze wzgledu na nieprecyzyjnie przygotowaną specyfikację przedmiotu zamówienia.

W najblizszym czasie zostanie dokonane rozeznanie rynku w przedmiotowej sprawie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 28.06.2018

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na terenie miejscowości Przewóz w ilości 2 szt.

 • Tablica edukacyjna dot. tradycji sieciarskich na terenie miejscowości Przewóz – 1 szt.
 • Tablica edukacyjna dot. tradycji wikliniarskich na terenie Przewóz – 1 szt.
 • Wymiary tablic 80x90
 • Tablice powinny być wykonane z materiału trwałego i odpornego na czynniki zewnętrzne
 • Nadruk na tablicach powinien być zabezpieczony folią odporna na promieniowanie UV
 • treść oraz zdjęcia pozostają po stronie zamawiającego
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek, woj. opolskie
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • projekt, wykonanie oraz dostarczenie zamówionych tablic

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 20.06.2018

 

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów:

 • wymiary rzeźb: wysokość od 1,5m do 2 metrów
 • pierwsza rzeźba Rycerz „tron” z miejscem do siedzenia (figura powinna mieć kształt siedziska)
 • druga rzeźba Rycerz stojący opierający się o kamień
 • trzecia rzeźba Rycerz „ławka” ( figura powinna być połączona z miejscem do siedzenia na 2-3 osoby do 1,5m długości)
 • czwarta rzeźba Rycerz stojący
 • piąta rzeźba Rycerz stojący
 • rzeźby będą umiejscowione w różnych częściach miejscowości Cisek, woj. opolskie
 • dostarczenie drewna oraz montaż jest po stronie zamawiającego
 • materiał, z którego mają być wykonane rzeźby: Topola
 • realizacja zadania 2019r.

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt.

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 20.06.2018r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż altany - wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie altany – wiaty drewnianej dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

 • wymiary wiaty: 3m długość x 3m szerokość
 • 4 nogi
 • dach czterospadzisty pokryty podbitką drewnianą, papą oraz gontem bitumicznym
 • wiata powinna być wykonana z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę
 • przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić działanie czynników atmosferycznych ( m.in. impregnację drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu wiaty, t.j. co najmniej do końca 2025 roku
 • miejsce realizacji zadania: Reńska Wieś
 • materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie altany - wiaty drewnianej
 • montaż i transport altany - wiaty drewnianej

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie wiaty, montaż oraz transport

4. Oferty należy składać do dnia 18.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 04.06.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup stacji naprawy rowerów na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

2. Zakres zapytania:

 • stacja ze stali ocynkowanej standard - szt. 1
 • 4 nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym – komplet 1
 • krętliki do wkrętaków i imbusów – szt. 1
 • transport

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 31.05.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Na wyżej wymienionych materiałach Dostawca jest zobowiązany umieścić nadruk logotypów zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020.

6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 31.05.2018r.

8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

9. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 21.05.2018

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Tablic edukacyjnych i Gier edukacyjnych na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zakup Tablic – gier edukacyjnych w ilości 4 szt.

 1. Tablica – gra o tematyce środowiska wodnego: Konstrukcja o wymiarach ok. 205 x 35 x 220cm z dachem dwuspadowym, tablice zadrukowane dwustronnie o wymiarach ok. 160 x 90, pod tablicami wymagane zamontowanie 5 obracanych kostek o wymiarach ok. 20 x 20 x 18cm z nadrukiem w tej samej tematyce
 2. Tablica – gra edukacyjna o tematyce zielarskiej: Konstrukcja o wymiarach ok. szer. 140 cm, wys. 220 cm. Tablica – gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, w stelażu należy umieścić 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x
  2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers) w tej samej tematyce.
 3. Tablica – gra edukacyjna o tematyce ryb słodkowodnych: Konstrukcja o wymiarach ok. szer. 140 cm, wysokość 220 cm. Tablica - gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, w stelażu należy umieścić 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers) w tej samej tematyce.
 4. Gra o tematyce ptaków wodnych: Konstrukcja o wymiarach Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem powinny być zamontowane cztery obracane prostopadłościany o wymiarach z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami ptaków wodnych. Wydruk na prostopadłościanach pełnokolorowy powinien być zabezpieczony lakierem UV.
  Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek, woj. opolskie
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • dostarczenie i montaż zamówionych tablic i gier edukacyjnych

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie zadania

4. Oferty należy składać do dnia 01.06.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 21.05.2018

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż drewnianego stelaża w ilości 2 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej.

 • wymiary tablicy, która będzie montowana do stelaża : 90 cm długość x 80cm szerokość
 • stelaż drewniany na dwóch nogach
 • daszek dwuspadowy
 • stelaż zamontowany (wkopany) w podłoże
 • stelaż powinien  być wykonany z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę
 • przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić działanie czynników atmosferycznych ( m.in. impregnację drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu wiaty, t.j. co najmniej do końca 2025 roku
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek
 • materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim
 • Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej w ilości 2 szt.
 • montaż drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej w ilości 2 szt.

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie stelaży, montaż oraz transport .

4. Oferty należy składać do dnia 29.05.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia:  100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono 21.05.2018r

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianej wiaty dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

 • wymiary wiaty: 7 m długość x 5 m szerokość, 2,5 m wysokość (podpory/ słupy)
 • powierzchnia dachu: 8 m długość x 6 m szerokość
 • dach czterospadowy pokryty podbitką drewnianą, papą oraz gontem bitumicznym
 • 9 nóg, płotek do wys. 110 cm, na dwóch ścianach (7 m i 5 m na całej długości) i na drugim długim boku z wyjściem na środku
 • podstawa pod wiatę z kostki brukowej: 6 m szerokość x 8 m długość
 • wiata powinna być wykonana z materiału trwałego oraz gwarantującego atrakcyjność i estetykę
 • przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić działanie czynników atmosferycznych (m.in. impregnację drewna) oraz fakt, iż powinny one zachować trwałość co najmniej 5 lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego i podpisania protokołu montażu wiaty, tj. co najmniej do końca 2025 roku
 • miejsce realizacji zadania: Przewóz gmina Cisek, działka przy Świetlicy Wiejskiej
 • materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim

Termin realizacji: pierwsza połowa 2019 roku

2. Zakres zapytania:

 • wykonanie wiaty drewnianej
 • montaż wiaty drewnianej

3. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za wykonanie wiaty, montaż oraz transport

4. Oferty należy składać do dnia 29.05.2018 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu ofertowym.

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Czochara Aleksandra,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Utworzono: 21.05.2018r.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

Przeprowadzenie warsztatów pn. Jak założyć wioskę tematyczną na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zaplanowanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami (5-10 osób z 5 miejscowości) we wsiach na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania w dołączonym załaczniku.

Ofery należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście złożyć w biurze Stowarzyszenia "Euro-Country" do dnia 14.05.2018r. na dołączonym Formularzu ofertowym.

Utworzono 07.05.2018r.

 

 

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na komputer laptop do pracy biurowej

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na wynajem kserokopiarki, drukarki czarno-białej – minimum 4 000 stron, skaner kolorowy, karta sieciowa, duplex, podajnik dwustronny.

Zapytanie ofertowe- roll-up exclusive promocyjny Stowarzyszenie "Euro-Country".

Zapytanie ofertowe- szkolenie – Ochrona danych osobowych z dnia 08.07.2016r.

Zapytanie ofertowe- tablica informacyjno-promocyjna z dnia 10.06.2016r.