ksow2022

Stowarzyszenie „Euro-Country” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: Dobre praktyki wzorem i przykładem dla innych mieszkańców terenu Euro-Country

Miejsce realizacji operacji: Obszar działania Stowarzyszenia „Euro-Country” tj. gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

Termin realizacji operacji: 01.05.2019 r. – 31.10.2019 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 8 265,00 zł

Cel operacji: Podniesienie jakości realizacji Programu poprzez zgromadzenie przykładów zrealizowanych projektów grantowych, promocję dobrych praktyk oraz aktywizację mieszkańców do podejmowania działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Działanie ma służyć upowszechnianiu wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PROW 2014-2020 skutecznych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich, z uwzględnieniem projektów grantowych.

Przewidywane efekty: Pierwszym efektem realizacji operacji poprzez wydanie foldera oraz kalendarza będzie zgromadzenie i pokazanie dobrych praktyk związanych z realizacją projektów grantowych, upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz zainteresowanie mieszkańców projektami grantowymi a co za tym idzie oddolnymi inicjatywami. Kolejnym efektem będzie aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, która powinna skutkować większym zainteresowaniem małymi projektami/grantami, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienie jakości realizacji Programu.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym

http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

dobre praktyki

 

ec kalendarz 2020 a3