W dniach 20 i 21 maja br. biuro Stowarzyszenia Euro-Country będzie nieczynne. Pracownicy będą w tych dniach uczestniczyć w wyjeździe studyjnym.

Serdecznie zapraszamy razem z sołectwem Sukowice oraz Gmina Cisek na nasz II rajd rowerowy "Śladami Utopca" połączony z obchodami Dnia Dziecka.

Serdecznie zapraszamy w sobotę 18 maja w godzinach od 13:00 -16:00 na kolejny "Bazar z Utopcem" w Pałacu w Polskiej Cerekwi.

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. Śladami Utopca. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do wszystkich fotografujących amatorów z terenu Euro-Country.

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych, klasy 5-8 z terenu gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś do udziału w konkursie plastycznym pn.: „Promocyjnie i edukacyjnie z Utopcem”

Stowarzyszenie Euro-Country oraz sołectwo Sukowice zapraszają do udziału w I rajdzie rowerowym Śladami Utopca (edycja 2024). Rajd obędzie się 12 maja. Trasa: ok. 47 km, czas: ok. 3 h z przerwami i zwiedzaniem. Zapewniamy: ubezpieczenie, ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek. Atrakcje: zwiedzanie drewnianego kosciółka św. Brykcjusza w Gościęcinie oraz zbieranie pieczątek na trasie. 

Uwaga sprzedawcy i sympatycy naszych bazarów z Utopcem !

Najbliższe bazary już 4 i 18 maja.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Farm Market 1

Informujemy, że w dniu 29 marca 2024 (Wielki Piątek) biuro LGD będzie czynne do godziny 11:00.

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są:

- roboty budowlane w ramach: Oznakowanie tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country” – Bierawa i Cisek na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Oznakowanie tras rowerowych, promocja turystyki rowerowej i angażowanie mieszkańców w aktywny wypoczynek,”.

- kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kod CPV: 45233290-8 - nazwa: Instalowanie znaków drogowych

2. Specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁACZNIK NR 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Oferty częściowe

 zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

 1. Zamówienia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 

 1. Oferty wariantowe

zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

 1. Cel zapytania:

Celem zapytania jest wybór firmy do Oznakowania tras rowerowych na terenie dwóch  gmin Stowarzyszenia „Euro-Countrytj.: Bierawa i Cisek, według projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 do zapytania.

Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania w terenie 98 km tras rowerowych.

III. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.06.2024 r.,

2) obowiązująca forma zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

IV.1. Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo minimum dwa zadania w zakresie wprowadzenia stałej organizacji ruchu za kwotę łączną minimum 200 000,00 zł brutto, (w tym co najmniej według jednego projektu obejmującego oznakowanie drogowymi znakami pionowymi kategorii R i co najmniej według jednego projektu obejmującego oznakowanie znakami malowanymi na pniach drzew).

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz zrealizowanych zadań z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  wg ZAŁACZNIKA NR 3 do zapytania.

 

IV.2. Potencjał techniczny

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

 

IV.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji jedną osobę, która będzie sprawowała nadzór nad prowadzonymi robotami (kierownik robót), a która posiada doświadczenie w zakresie co najmniej dwóch zadań dotyczących wprowadzania stałej organizacji ruchu za kwotę łączną minimum 200 000,00 zł brutto, w tym co najmniej według jednego projektu obejmującego oznakowanie drogowymi znakami pionowymi kategorii R i co najmniej według jednego projektu obejmującego oznakowanie znakami malowanymi na pniach drzew. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg ZAŁACZNIKA NR 4 do zapytania

 

 1. Informacje na temat przygotowania oferty oraz dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta
 2. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym ZAŁACZNIK NR 1 do niniejszego zapytania.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto i vat.
 4. Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁACZNIKA NR 2 do zapytania,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁACZNIKA NR 4 do zapytania,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 4, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane umiejętności,
 • wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁACZNIKA NR 3 do zapytania oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie w zakresie określonym w pkt. IV.1. zapytania, przy czym przynajmniej jeden z dowodów musi zawierać potwierdzenie przez projektanta (biuro projektowe), że roboty zostały wykonane zgodnie z jego projektem
 1. Termin i sposób składania oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.04.2024 roku, do godz. 15:00, w jednej z wybranych form:

 1. W zaklejonej kopercie w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem „Oznakowanie tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country”.
 2. Przesyłką listowną na adres Stowarzyszenia „Euro-Country”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem „Oznakowanie tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country”. W tym przypadku decyduje data wpływu do biura, nie nadania przesyłki.
 3. Elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości: „Oznakowanie tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country”.

VII. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Aleksandra Szlagowska-Papuzińska, tel. 77 887 30 27,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca łącznie największą liczbę punktów, stanowiącą bilans punktów w poniższych kategoriach:

 1. Cena oferty – C – waga 80%
 2. Doświadczenie kierownik robót – D – waga 20%

Ad. 1. Ilość punktów w kryterium C – 80 pkt

W zakresie kryterium – cena oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C= Cn/Cb x 100 x 80%

Gdzie C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium CENA

Cn- Najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert

Cb- Cena zaproponowana w ofercie badanej

Ad.2 Ilość punktów w kryterium D – 20 pkt

W zakresie kryterium – doświadczenie kierownika robót, oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 1. D=Db/Dm x 100 x 20%

Gdzie D - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT

Db – doświadczenie kierownika robót, wyrażone w ilości zadań przez niego nadzorowanych według projektu obejmującego oznakowanie trasach rowerowych, na kwotę łączną min. 200 tys. zł brutto. Min. 1, lecz nie więcej niż 5.

Dm – maksymalne doświadczenie kierowników robót, spełniające wymagania jw., spośród wszystkich ofert złożonych w zapytaniu, lecz nie więcej niż 5.

IX. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria.

 1. Administrator.

 

 1. W przypadku złożenia oferty administratorem danych osobowych zawartych w ofercie będzie Stowarzyszenie „Euro-Country”, adres: Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Adres do korespondencji: ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 77/887-30-27 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych oferenta zawartych w ofercie będzie zgoda oferenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po ewentualnym zawarciu umowy – konieczność jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale bez jej złożenia nie rozpatrzymy Twojej oferty na realizację zamówienia. Do momentu zawarcia umowy zgodę na przetwarzanie swoich danych możesz wycofać, przesyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do tego momentu będzie uznawane za godne z prawem.

 1. Kategoria odbiorców.

Dane osobowe oferenta mogą zostać przekazane  do podmiotów, które współpracują z administratorem – np. prawnika lub księgowej Stowarzyszenie „Euro-Country”. Starannie weryfikujemy, czy te podmioty posiadają stosowne zabezpieczenia, by dane osobowe oferenta były bezpieczne.

 1. Okres przechowywania danych

Planujemy przechowywać dane osobowe oferenta do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy dotyczącej realizacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie. Jednocześnie, nawet jeżeli okres przedawnienia roszczeń upłynąłby wcześniej, dane osobowe nie zostaną usunięte do 30.06.2025 r. (ze względu na przepisy dotyczące dofinansowania unijnego, z którego Stowarzyszenie „Euro-Country” finansuje koszt realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem).

 1. Uprawnienia oferenta

Oferent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo te kwestie regulują przepisy RODO.

Oferent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy dane osobowe, może również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 Załączniki do zapytania:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Wykaz usług
 4. Wykaz osób
 5. Wzór umowy
 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z projektem oznakowania tras rowerowych
 7. Projekt tras

Utworzono: 26.03.2024 r. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragniemy złożyć wszystkim naszym mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie Rady decyzyjnej w sprawie ponownej oceny wniosku beneficjenta odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. t.j. środa o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia "Euro-Country".

Ze względu na konieczność zachowania parytetów podczas głosowania prosimy wszystkich o przybycie.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia Zapytania ofertowego z dnia 01.03.2024 r. dotyczącego oznakowania tras rowerowych, do biura Stowarzyszenia nie wpłynęła żadna oferta. 

Ponowne Zapytanie ofertowe zostanie powieszone w najbliższym czasie. 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Euro-Country" 

Utworzono 18.03.2024 

 

Podkategorie