Małe projekty

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
  2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  4. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego, nie kopii roboczej) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie pdf;
  5. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
  6. Wniosek w trzech egzemplarzach, należy złożyć w formie papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie wraz z wymaganymi przez LGD załącznikami w biurze LGD Euro-Country. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

 

UWAGA!

Nowa wersja wniosków 8 z obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138 poz. 868)

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71 poz. 613)

 

Zarządzenie Nr 105/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów

 

Zarządzenie Nr 107/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007—2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) 

 

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 

Wersja 8 z- dokumeny  obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r. - nowa wersja

 

WNIOSEK O PRZYNANIE POMOCY- wersja  8 z- otwórz

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYNANIE POMOCY- wersja 8 z- otwórz

 

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do edycji (format Word)- otwórz

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel) - otwórz

 

 

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - otwórz

 

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 

 

 


Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15 maja 2013 roku - nowa wersja

 

WNIOSEK O PŁATNOSĆ 7Z. OBOWIĄZUJE OD 15.05.2013

Załącznik 16 do edycji - wersja 7z

Załącznik 21b do edycji - wersja 7z

Załącznik 21d do edycji - wersja 7z

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 21b

ZAŁĄCZNIK NR 16

ZAŁĄCZNIK 21d

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY DLA MAŁYCH PROJEKTÓW 7z

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DLA MAŁYCH PROJEKTÓW 7z

 
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok