Gwarancja jako zabezpieczenie wypłacanej zaliczki

 

 Informacja o konieczności ustanowienia gwarancji jako zabezpieczenia wypłacanej zaliczki


W przypadku, gdy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, LGD wnioskuje także o wypłatę zaliczki, o której mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006” oraz w art. 10i ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.), zaliczka ta wypłacana jest niezwłocznie po zawarciu umowy przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., bowiem zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660, z 2009 r. Nr 129, poz. 1063 oraz z 2010 r. Nr 153, poz. 1029) pomoc finansową w ramach ww. działania przyznaje się w formie refundacji kosztów poniesionych w od dnia 1 stycznia 2011 r.
Warunkiem wypłaty ww. zaliczki jest ustanowienie gwarancji, o której mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006.
Aby koszt ustanowienia ww. gwarancji mógł podlegać refundacji musi on być poniesiony nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Zatem w przypadku, gdy zawarcie umowy przyznania pomocy następuje nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. gwarancja powinna zostać dostarczona najpóźniej z chwilą zawarcia tej umowy, a gdy zawarcie umowy następuje w 2010 r. – najpóźniej 31 stycznia 2011 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę.pdf

Wniosek o zaliczkę.pdf

Wniosek o zaliczkę.xls

 

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok