Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
  2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 10 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  4. W części wniosku I.A. Dane współposiadacza gospodarstwa/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta należy umieścić dane każdego ze współposiadaczy w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania oraz dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta, którym posługuje się Wnioskodawca (jeżeli w gospodarstwie został on nadany innej osobie niż wnioskodawca);
  5. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego, nie kopii roboczej) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie pdf;
  6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
  7. Wniosek w trzech egzemplarzach, należy złożyć w formie papierowej oraz   wersji elektronicznej na płycie wraz z wymaganymi przez LGD załącznikami w biurze LGD Euro-Country.  Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

 

 

Nowe dokumenty obowiązują od dnia:

- rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz
- rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.

 

Pliki do pobrania:

FORMAT pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013

WZÓR GWARANCJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ obowiązujący od 15.05.2013r.

 

Załączniki do wniosku o płatność:

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

FORMAT xls

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

WZÓR GWARANCJI

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ obowiązujący od 15.05.2013 r.

 


Narzędzia pomocnicze:

Zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe.xls

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

BROSZURA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOSCI NIEROLNICZEJ

 

AKTY PRAWNE:
 
 
 
 
 
 
ORAZ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok