Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
    Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 nr 139 poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  2. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 18 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  3. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, dane każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta  dołączonym do wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca posługuje się numerem identyfikacyjnym producenta nadanym innej osobie (tj. małżonkowi lub współposiadaczowi), danej tej osoby należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta.
  4. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego, nie kopii roboczej) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie pdf;
  5. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
  6. Wniosek w trzech egzemplarzach, należy złożyć w formie papierowej oraz   wersji elektronicznej na płycie wraz z wymaganymi przez LGD załącznikami w biurze LGD Euro-Country.  Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

 


 
UWAGA! W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA  KOMISJI UE NR 1407/2013 Z DNIA 18.12.2013 ZOSTAŁY WPROWADZONE ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS
 

 

 

Nowe dokumenty obowiązują od dnia 12.04.2013r.

 

Pliki do pobrania:

FORMAT pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚĆI

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WZÓR GWARANCJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ  obowiązujący od dnia 15.05.2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

Załączniki do wniosku o płatność:

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

 

 

 

 FORMAT xls

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚĆI

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WZÓR GWARANCJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ  obowiązujący od dnia 15.05.2013 r.:


Załączniki do wniosku o płatność:

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

 

 


 

Materiały pomocnicze:

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO.xls

BROSZURA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

 

AKTY PRAWNE:

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. poz.339);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883);

 

ORAZ

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. z 2013 r.,  poz. 63;

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613);

 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868)

 

 

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok