Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 21.08.2017 r.

O naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Zarząd stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny:

przewidziano wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 tj. zachowanie dziedzictwa lokalnego, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE VI Dostępna infrastruktura turystyczna oraz obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie, cel szczegółowy 2.2. Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby, cel ogólny 2. Atrakcyjna oferta terenu w oparciu o lokalne zasoby.

II. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w terminie od 04.09.2017 r. do 18.09.2017 r. w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Wnioski należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę do tego upoważnioną. Wnioski nadsyłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po złożeniu wniosku w biurze, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzupełnienia lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.

III. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit dostępnych środków 285 000,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100).

IV. Forma wsparcia: Pomoc na operacje w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia, tj.:

- 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;

- 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, zwanej dalej JSFP,

- całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tysięcy złotych.

V. Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie w podanym terminie i miejscu 3 egzemplarzy wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi realizacji operacji:

a) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu;

b) zgodnej z LSR (za zgodną z LSR może zostać uznana operacja, która: zakłada realizację operacji zgodnej z przedsięwzięciem VI LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” oraz przyczynia się do osiągniecia niżej wymienionego wskaźnika:

- Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

c) zgodnej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- zgodną z formą wsparcia w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

- zgodną z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,

d) która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu,

e) która spełnienia warunki przyznania pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  1. Odbiorcami projektu są środowiska wskazane w LSR jako grupy defaworyzowane - Maks. liczba pkt. 2
  2. Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD - Maks. liczba pkt. 1
  3. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie - Maks. liczba pkt. 1
  4. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, zabytkową lub drogową – kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia IV - Maks. liczba pkt. 3
  5. Doradztwo w biurze LGD- Maks. liczba pkt. 1
  6. Innowacyjność- Maks. liczba pkt. 2
  7. Projekt realizowany jest w partnerstwie - Maks. liczba pkt. 2 (wymaganym dokumentem na etapie weryfikacji jest list intencyjny partnera lub umowa partnerska, w której wykazano w jaki sposób partnerstwo będzie realizowane)
  8. Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia IV - Maks. liczba pkt. 1
  9. Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej – kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia IV - Maks. liczba pkt. 1
  10. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy - Maks. liczba pkt.2

W przypadku operacji realizowanych w ramach przedsięwzięć VI maksymalna ilość punktów – 15, minimalna - 5

Uwaga: W sytuacji kiedy na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje data i godzina złożenia danego wniosku w Biurze LGD (zgodnie§ 26, pkt. 10 Regulaminu Rady).

VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w sekcji B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg. zapisów instrukcji wypełniania wniosku- wersja PROW 2014-2020_19.2/2z są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu na jej specyfikę.

VIII. Informacja o miejscu udostępniania LSR, Umowy ramowej nr 00008-6933-UM0810011/15, Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznania pomocy:

Utworzono: 21.08.2017r.

 

Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (ogłoszenie 4_2017.pdf)ogłoszenie 4_2017.pdf
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok