Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Ogłoszenie nr 2/2017 z dnia 05.12.2016 r.

O naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Zarząd stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny:

przewidziano wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. rozwijanie działalności gospodarczej/ PRZEDSIĘWZIĘCIE I Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej mieszkańców obszaru, szczegółowy 1.1. Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby, CEL OGÓLNY 1. Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country.

II. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć terminie od 27.12.2016 r. do 09.01.2017 r. w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Wnioski należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę do tego upoważnioną. Wnioski nadsyłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach (w generatorze wniosków), podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po złożeniu wniosku w biurze, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzupełnienia lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.

III. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: Limit dostępnych środków 815 000,00 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy złotych 0/100).

IV. Forma wsparcia: refundacja w wysokości nie więcej niż do 70% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wysokość pomocy 50 000,00 zł, maksymalna wysokość pomocy 300 000,00 zł.

V. Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie w podanym terminie i miejscu 3 egzemplarzy wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi realizacji operacji:

-zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu;

zgodnej z LSR (za zgodną z LSR może zostać uznana operacja, która: zakłada realizację operacji zgodnej z przedsięwzięciem I LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” oraz przyczynia się do osiągniecia niżej wymienionego wskaźnika:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

-która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu;

-która spełnienia warunki przyznania pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  1. Wnioskodawca zakłada stworzenie nowych miejsc pracy w ilości adekwatnej do wnioskowanej kwoty - Maks. liczba pkt.3
  2. Wnioskodawca zakłada stworzenie większej niż wynika to z budżetu projektu liczby miejsc pracy - Maks. liczba pkt. 1
  3. Wnioskodawca zakłada wsparcie dla określonej grupy osób - Maks. liczba pkt. 1
  4. Projekt zakłada działania związane z ochroną środowiska lub działania proklimatyczne - Maks. liczba pkt. 1
  5. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie - Maks. liczba pkt. 1
  6. Doradztwo w biurze LGD - Maks. liczba pkt. 1
  7. Innowacyjność - Maks. liczba pkt. 2
  8. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy - Maks. liczba pkt. 2

Maksymalna ilość punktów: 12, Minimalna ilość punktów: 7, Kryterium obligatoryjne do spełnienia – w kryterium nr 1 minimalnie 1 pkt.

Uwaga: W sytuacji kiedy na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje data i godzina złożenia danego wniosku w Biurze LG (zgodnie§ 26, pkt. 10 Regulaminu Rady).

VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w sekcji B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg. zapisów instrukcji wypełniania wniosku- wersja PROW 2014-2020_19.2/2z są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu na jej specyfikę.

VIII. Informacja o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznania pomocy:

Utworzono: 12 grudzień 2016

Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (ogłoszenie 2_2017.pdf)ogłoszenie 2_2017.pdf
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok