Uwaga nabór! Ogłoszenie nr 1/2021

Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 26.03.2021 r.

O naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Zarząd stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny:

przewidziano wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. podejmowanie działalności gospodarczej/ PRZEDSIĘWZIĘCIE I Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej mieszkańców obszaru, cel szczegółowy 1.1. Rozwinięta gospodarka wykorzystująca lokalne zasoby, CEL OGÓLNY 1. Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country.

II. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski (3 Komplety dokumentów zawierające: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami i wersją elektroniczną, zapisaną na nośniku danych, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora) należy złożyć w terminie od 12.04.2021 r. do 26.04.2021 r. w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. W ostatnim dniu trwania naboru (26.04.2021) wnioski będą przyjmowane do godziny 12:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Wnioski należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę do tego upoważnioną. Wnioski nadsyłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po złożeniu wniosku w biurze, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzupełnienia lub poprawiania wniosku lub jego załączników. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku mogą mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Stowarzyszenia.

III. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Limit dostępnych środków 148 856,91 EUR (słownie sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć EURO i 91/100), 595 427,64 ZŁ (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i 64/100).

IV. Forma wsparcia:

Pomoc na operacje w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej przyznawana jest w formie premii do 100 000,00 zł. na Wnioskodawcę

V. Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie w podanym terminie i miejscu 3 egzemplarzy wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej wraz z niezbędnymi załącznikami (3 Komplety dokumentów zawierające: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami i wersją elektroniczną, zapisaną na nośniku danych, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora) dotyczącymi realizacji operacji:

a) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu;

b) zgodnej z LSR (za zgodną z LSR może zostać operacja, która: zakłada realizację operacji zgodnej z przedsięwzięciem I LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” oraz przyczynia się do osiągniecia co najmniej jednego z niżej wymienionych wskaźników:

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa- 4 szt.

która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu;

c) która spełnienia warunki przyznania pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

  1. Wnioskodawca zakłada stworzenie nowych miejsc pracy- Maks. liczba pkt. 1
  2. Wnioskodawca zakłada wsparcie dla określonej grupy osób- Maks. liczba pkt. 1
  3. Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD- Maks. liczba pkt. 1
  4. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie - Maks. liczba pkt. 1
  5. Doradztwo w biurze LGD - Maks. liczba pkt. 1
  6. Wykonalność operacji- Maks. liczba pkt.2
  7. Innowacyjność- Maks. liczba pkt. 1
  8. Czas trwania operacji- Maks. liczba pkt. 1

Maksymalna liczba punktów - 9, minimalna - 5 Kryterium obligatoryjne do spełnienia – w kryterium nr 1 minimalnie 1 pkt.

Uwaga: W sytuacji kiedy na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje data i godzina złożenia danego wniosku w Biurze LG (zgodnie§ 26, pkt. 10 Regulaminu Rady).

VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w sekcji IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku o przyznanie pomocy, które wg. zapisów instrukcji wypełniania wniosku- wersja PROW 2014-2020_19.2_P/2z są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu na jej specyfikę.

VIII. Informacja o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznania pomocy:

UWAGA!!

Szczegółowe informacje dotyczące naboru nr 1/2021, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w biurze LGD: Stowarzyszenie "Euro-Country" ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i panujące obostrzenia  doradztwo i konsultacje wniosków wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową, potwierdzenie doradztwa zostanie wysłane do beneficjenta drogą mailową.

tel.: 77 88 73 027, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska Cerekiew, 26.03.2021 r.

Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (1_2021.pdf)ogłoszenie 1/2021
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok